Noteikumi un nosacījumi

INTERNETVEIKALA

www.jewellery.lv

Lietošanas noteikumi
 

1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.jewellery.lv, turpmāk Internetveikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “Streiča”, reģistrācijas Nr.44102001342, juridiskā adrese: Stacijas iela 9, Valmiera, LV-4201, Latvija, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam.

1.2. Pircējs – rīcībspējīga fiziska persona, kas veic pasūtījumu Internetveikalā. Veicot pasūtījumu Internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā.

1.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  pasūtījumu un atbilstoši Līgumam ir veicis samaksu par Preci.

1.4. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

1.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī.

1.6. Ievērojot Pārdevēja tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēju skaitu.

1.7. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

 

2. Reģistrācija

2.1. Lai varētu izmantot Internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas Internetveikalā ievadot savu vārdu, uzvārdu, kā arī norādot datus saziņai – tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi. 

2.2. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus.

2.3. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

2.4. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas datu apstrāde citiem mērķiem var notikt tikai ar Pircēja piekrišanu.

2.5. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

2.6. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi, un pēc tam tiks droši iznīcināti.

 

3. Preču pasūtīšana

3.1. Lūdzu, ņemiet vērā: sakarā ar automātisko pasūtījumu sistēmā,  nav iespējams atcelt pasūtījumu vai mainīt tā saturu pēc pasūtījuma nosūtīšanas.

3.2. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un telefona numuru.

3.3. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz  Līgumā norādītiem noteikumiem.

3.4. Mēs pieņemam muitas apstrādi piegādēm valstīm ārpus ES. Lūdzu, ņemiet vērā, ka juridisku iemeslu dēļ tiek norādīta  sūtījuma vērtība, tas attiecas arī uz dāvanām.

 

4. Preču cena un apmaksas kārtība

4.1. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas euro  ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli, kāds tas būs nodokļa rēķina izrakstīšanas dienā. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.2. Pircējs par precēm norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas (priekšapmaksas kārtībā), izmantojot Internetveikalā norādīto apmaksas sistēmu.

4.3. Tikai saņemot samaksu par precēm, tiek izpildīts pasūtījums un prece tiek izsniegta Pircējam preces izsniegšanas vietā. Samaksa par preci uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos.

4.4. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītā preču cena.

 

5. Preču izsniegšanas vieta

5.1. Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma var izsniegt Preces Pārdevēja struktūrvienībās:

* salons “Thomas Sabo”, t/c Spice, Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046, Latvija;

* salons “Kaprīze”, Stacijas iela 9, Valmiera, LV-4201, Latvija.

5.1.1. Ja Pircējs izvēlas saņemt Preci Pārdevēja struktūrvienībā, tad maksa par piegādi nav jāveic.

5.2. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preču piegādi atteikt vai piedāvāt mazāku daudzumu pieprasīto preču.

5.3. Ja Pārdevējs nodod Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. Minētais pārskaitījums tiek veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc preču piegādes.

5.4. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai.

5.5. Ja preču izsniegšana nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot maksu par bojātajām precēm, ja preces to neizņemšanas rezultātā ir sabojājušās. Iestājoties iepriekš minētajiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs iepriekš minēto samaksu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas.

5.6. Pārdevējs izsniedz Pircējam preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi preču izsniegšanas termiņi.

5.7. Ja Pircējs preču izsniegšanas brīdī konstatē, ka preces iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), viņam tas ir jāieraksta preces izsniegšanas dokumentā (nodokļu rēķinā) Pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka prece ir saņemta bez preces iepakojuma bojājumiem.

5.8. Nekavējoties pēc preču saņemšanas Pircējs pārbauda saņemto preču atbilstību pasūtītajām precēm un pasūtītajam daudzumam. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, Pircējam nekavējoties par to ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, to pievienojot preces izsniegšanas dokumentam. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 stundu laikā, pārbauda pretenzijā norādītos apstākļus un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

 

6. Pasūtījuma atcelšana

6.1. Pircējam ir tiesības atcelt šo līgumu 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu. Atcelšanas / atgriešanas periods ir 14 dienas no brīža, kad jūs vai trešā puse, kuru jūs norādījāt kā saņēmēju, bet kas nav pārvadātājs, ir iegādājies preces.

6.2. Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums jāinformē (SIA Streiča, Stacijas iela 9, LV-4201, Valmiera, Latvija, e-pasts: info@jewellery.lv) par jūsu lēmumu atcelt šo līgumu, nosūtot nepārprotamu ziņojumu (piemēram, vēstule pa pastu vai e-pastu). Lai to izdarītu, varat izmantot pievienoto atcelšanas veidlapas paraugu, lai gan tas nav obligāts. 

6.3. Lai ievērotu atcelšanas termiņu, pietiek ar to, ka Pārdevējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atcelšanas perioda beigām.

6.4. Preces, kas pārveidotas saskaņā ar Pircēja specifikācijām vai precēm, kuras ir skaidri pielāgotas Pircēja personiskām prasībām (piemēram, iegravētiem priekšmetiem, izmēru maiņām, kas netbilst preces oriģinālam e-katalogā), nav atgriežamas.  Pārdevējs nav atbildīgs par kļūdām, kas izriet no Pircēja instrukcijām vai specifikācijām.

6.5. Ja Pircējs atceļ šo līgumu, Pārdevējs atgriež visus Pircēja saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās, izvēloties citu piegādes veidu un pārsniedz standarta sūtījuma izmaksas). 

6.6. Pircēja maksa par pirkumu tiek atgriezta 10 dienu laikā pēc atgriezto preču saņemšanas un kvalitātes pārbaudes veikšanas. Mēs paturam tiesības atteikties no bojātu un lietotu preču atgriešanas.

6.7. Pircējam ir jānosūta preces atpakaļ vai jānosūta Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs paziņojis Pārdevējam par šī līguma anulēšanu. Termiņš ir izpildīts, ja preces atdod atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Tiešās izmaksas par preču atdošanu sedz Pircējs.

6.8. Pircējam jāmaksā tikai par iespējamo izstrādājuma vērtības zaudējumu, ja šis vērtības samazinājums radies preču nepareizas lietošanas rezultātā, kas radās preču sastāva, īpašību un funkciju izpētes rezultātā.

6.9. Pircējam tiek paziņots pa e-pastu pēc tam, kad Pārdevējam atgrieztā prece būs saņemta un apstrādāta.


 

7. Preču atdošana

7.1. Atcelšanas / atgriešanas periods ir 14 dienas no brīža, kad jūs vai trešā puse, kuru jūs norādījāt pasūtījumā, bet kas nav pārvadātājs, ir iegādājies preces.

7.2. Pārdevējs atmaksās vai apmainīs preces 14 dienu laikā pēc saņemšanas ar nosacījumu, ka izstrādājums ir teicamā stāvoklī, nav valkāts un ar visām piestiprinātajām birkām (cenu zīmi, juvelierizstrādājumu plombi ar pārdevēja zīmogu) un pavaddokumentiem, piemēram, izcelsmes sertifikātiem, dārgakmeņu sertifikātiem un zīmola iepakojumu (piemēram, juvelierizstrādājuma kaste).

7.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības un/vai atkāptos no Līguma, Pircējs piesaka preču atdošana pieteikumu sūtot uz e-pastu: info@jewellery.lv, un norāda tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad caur Pircēja personīgo kontu Internetveikalā pieteikts preču atdošanas pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots.

7.4. Lūdzu, nosūtiet izstrādājumus kā "paku ar atgriešanas kvīti" (ieskaitot izsekošanas numuru) uz šādu adresi un saglabājiet izsūtīšanas kvītis par visiem iespējamajiem jautājumiem. Tiešās izmaksas par preču atdošanu sedzat jūs. SIA “Streiča” nespēj uzņemties atbildību par jebkādiem bojājumiem, zudumiem vai zādzību pārvadāšanas laikā.

Norāde uz sūtījuma:

SIA “STREIČA”,

E-komercija / atgriešana,

Stacijas iela 9, Valmiera,

LV-4201, Latvija.

7.5Pircējam jāņem vērā, ka priekšmeti Pārdevējam ir pilnībā jāatdod ar oriģinālo iepakojumu, lai nodrošinātu, ka tie tiek pienācīgi aizsargāti  pārvadāšanas laikā. Arī preču zīmju (zīmolu) iepakojums ir jāaizsargā, jo tos uzskata par produkta daļu, un jūsu atgriešana var tikt nepieņemta, ja zīmola iepakojums ir bojāts.

7.6. Lai uzlabotu Pārdevēja  pakalpojumus un piedāvājumus, ir īpaši svarīgi, lai Pircējs sniegtu Pārdevējam  informāciju par preču atgriešanas iemesliem. Tādēļ  Pircējam jāaizpilda anketu un jāpievieno to pie atgriešanas sūtījuma.

7.7. Jāņem vērā,  ka atgriešanas sūtījumi pa pastu var ilgt vairākas dienas un Pārdevējam ir nepieciešams zināms laiks, lai apstrādātu atgrieztā sūtījuma rezultātus.

7.8. Turklāt Pārdevējs norāda, ka piegādātās Preces Pircējam ir jāpārbauda līdzīgi kā tās tiek izmēģinātas reālā veikalā. Ja preces tiek sabojātas turpmākās lietošanas rezultātā, Pārdevējs patur  tiesības pieprasīt kompensāciju.

 

8. Preču kvalitātes garantija

8.1. Visu Internetveikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

8.2. Atsevišķiem preču veidiem tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos. Ja Pircēju neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.

 

9. Citi noteikumi

9.1.Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

9.2. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.